Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky a pravidlá

VERNOSTNÉHO PROGRAMU MOJA AQUAREINA

 1. Vernostný program AQUAREINA
  1. VERNOSTNÝ PROGRAM AQUAREINA , je súbor produktov a služieb, ktoré ponúka Peter Šiška, s miestom podnikania Dénešova 1140/65, Košice – Sídlisko KVP, IČO: 414 275 599, zapísaný Okresným úradom Košice, číslo živnostenského registra 820 – 55894, s miestom prevádzky Myslavská 2/B, Košice (ďalej len „ AQUAREINA“), poskytovaný na základe týchto Všeobecných podmienok a pravidiel vernostného programu Moja Aquareina (ďalej len ,,Vernostný program“ alebo aj „VOP“) všetkým fyzickým, ako aj právnickým osobám v prevádzke AQUAREINA, podľa podmienok uvedených týchto VOP. Vernostný program je výsledok zvyšovania kvality v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb a tvorí súčasť vernostnej politiky AQUAREINY.
  2. Tieto VOP, ktoré vydáva AQUAREINA v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, podrobne upravujú vzájomné práva povinnosti medzi AQUAREINOU a zákazníkmi v rámci Vernostného programu Moja Aquareina, najmä podmienky pri registrácii zákazníka a získania členstva vo Vernostnom programe Moja Aquareina, ich používanie a podmienky nákupu tovarov a služieb na prevádzke AQUAREINY za súčasného využitia on-line konta Moja Aquareina.
  3. Ak zákazník, ktorý je registrovaným členom Moja Aquareina dosiahne svojimi nákupmi výhradne prostredníctvom on-line konta zas súčasného použitia virtuálnej vernostnej karty určitú výšku vo Vernostnom programe stanoveného obratu, meraného v bodoch (ďalej len ,,body"), je oprávnený, a to aj opakovane, požiadať o odmenu. Odmena sa poskytuje vo formách uvedených v čl. 6 VOP. AQUAREINA tak zákazníkom, ktorí sú registrovanými členmi Moja Aquareina ponúka obratový rabat vo forme odmien v zmysle čl. 5 VOP.
 2. Registrované členstvo vo vernostnom programe Moja Aquareina, registrácia člena na základe prihlášky a online registrácia konta Moja Aquareina a pridelenie virtuálnej vernostnej karty
  1. Členom vo Vernostnom programe Moja Aquareina sa môže stať ktorákoľvek právnická ako aj fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rok veku (ďalej len „zákazník“). Členstvo v programe vzniká povinnou registráciou a to prostredníctvom
   1. vyplnenia on-line registračného formulára na internetovom na internetovej stránke www.aquareina.sk v časti „Moja Aquareina“. Informácie, ktoré užívateľ vyplní všetky údaje označené ako povinné na internetovej stránke v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou, alebo
   2. na prevádzke AQUAREINY prostredníctvom školeného personálu za súčasného podpísania týchto VOP. AQUAREINA vyhlasuje, že je oprávnená z prevádzkových dôvodov a vyťaženosti personálu odkázať zákazníka na vyplnenie on-line registračného formulára.
  2. Registrované členstvo vo Vernostnom programe Moja Aquareina vzniká po riadnom vyplnení a zaslaní on-line registračného formulára, a) dňom doručenia potvrdzujúceho spätného emailu, na emailovú adresu zadanú v registračnom formulári, b) v prípade registrácie na prevádzke Aquareiny dňom registrácie za súčasného pridelenia virtuálnej vernostnej karty personálom prevádzky AQUAREINY. Za riadne vyplnený registračný formulár sa považuje formulár, v ktorom sú pravdivo uvedené nasledovnú údaje: meno, priezvisko, obchodné meno, adresa, dátum narodenia, IČO, deň vyplnenia registračného formulára, telefónne mobilné číslo, email. Zákazník vyjadrí a potvrdí svoj súhlas s týmito VOP a) kliknutím príslušného políčka v elektronickom registračnom formulári b) podpisom na predloženom tlačive VOP priamo na pobočke za súčasného pridelenia virtuálnej vernostnej karty personálom AQUAREINY. Registrovaný užívateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile užívateľa, a to do 10 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.
  3. Úspešnou registráciou na internetovej stránke www.aquareina.sk v časti „moja aquareina“, zákazník získava členstvo v programe Moja Aquareina, na základe čoho mu bude zriadené on-line konto Moja Aquareina (ďalej aj ,,registrovaný člen“). K uvedenému kontu musí registrovaný člen požiadať u personálu AQUAREINY o pridelenie virtuálnej vernostnej karty.
  4. Viacnásobná registrácia toho istého užívateľa s uvedením rovnakého telefónneho mobilného čísla, držiteľa on-line konta nie je prípustná. V prípade viacerých registrácii držiteľa on-line karty na to isté telefónne mobilné číslo sa bude prihliadať len na údaje držiteľa karty uvedené pri prvej registrácii.
  5. Každý registrovaný člen môže dostať a používať len jedno on-line konto Moja Aquareina. Členstvo je nepresnosné a je ho oprávnený užívať výlučne ten konkrétny registrovaný člen konta s výnimkou uvedenou v ďalšom odseku s konkrétnou pridelenou virtuálenou vernostnou kartou. On-line konto Moja Aquareina môže byť použité len v súlade s týmito VOP.
  6. Každý registrovaný člen programu Moja Aquareina môže na svojom konte pridružiť ďalšie osoby ku ktorým pridelí konkrétne mobilné číslo, ktorým bude zriadené ďalšie virtuálne vernostné karty so samostatným kreditom.
  7. Ďalšie priradené virtuálne vernostné karty majú samostatné konto na kredit v programe Moja Aquareina.
 3. Online konto registrovaného člena Vernostného klubu Moja Aquareina
  1. On-line konto registrovaného člena Vernostného klubu Moja Aquareina je pohodlný bezhotovostný spôsob platby na prevádzke AQUAREINY za pomoci virtuálnej vernostnej karty, nakoľko ide o predplatené on-line konto vzťahujúce sa k danej virtuálnej karte, na ktoré registrovaný člen Vernostného klubu Moja Aquareina vkladá/dobíja finančné prostriedky, prostredníctvom bankového prevodu on-line za pomoci prihlásenia do svojho konta na stránke www.aquareina.sk v časti Moja Aquareina ku konkrétnej virtuálnej vernostnej karte v systémom predvolených sumách (30 €, 50 €, 100 €, 300 €, 500 €).
  2. Vklad (Dobitie) je možné realizovať bezprostredne po úspešnej registrácii formou on-line dobitia alebo kedykoľvek neskôr. Takýto Vklad (Dobitie) bude spracované bezprostredne po pripísaní finančných prostriedkov na zberný účet AQUAREINY, najneskôr však do 24 hodín. Predpokladom úspešného Vkladu (Dobitia) realizovaného formou on-line dobitia je uvedenie správnych údajov registrovaného člena on-line konta Moja Aquareina. O navýšení Finančného zostatku konkrétnej virtuálnej vernostnej karty bude Zákazník informovaný na e-mail uvedený pri registrácii.
  3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, registrovaný člen konta Moja AQUAREINA je oprávnený realizovať Platbu prostredníctvom svojho konta a k nemu priradenej virtuálnej vernostnej karte s aktivovaným prístupom k Platobnej funkcionalite výlučne na prevádzke AQUAREINY opakovane, vždy až do vyčerpania finančného zostatku, za súčasného dodržania nižšie uvedených podmienok v týchto VOP.
  4. Registrovaný člen on-line konta Moja Aquareina sa pri realizácii platby pri pokladniach prevádzke AQUAREINY identifikuje prostredníctvom v registrácii zadaného mobilného čísla k danej vernostnej virtuálnej karte. Následne bude obsluhou vyzvaný na autorizáciu pomocou zadania PIN, ako vstupného kódu, ktorý mu bude pri žiadostiach ad hoc vygenerovaný a zaslaný na zadávané mobilné číslo vzťahujúce sa k danej virtuálnej vernostnej karte. Zadaním mobilného čísla a následne PIN registrovaný člen potvrdzuje obsah a výšku platby a dáva tým AQUAREINE pokyn na realizáciu úhrady sumy z príslušnej virtuálnej vernostnej karty za príslušný tovar alebo službu z príslušného on-line účtu. Pokyn registrovaného člena on-line konta Moja Aquareina na realizáciu Platby nie je možné po vykonaní platby odvolať.
  5. Akékoľvek operácie na on-line konte Moja Aquareina po odcudzení mobilného telefónu vzťahujúce sa k príslušnej virtuálnej vernostnej karty, resp. prístupových údajov sú platné s výnimkou prípadov, kedy dôjde k odpísaniu bodov z konta Moja Aquareina až po oznámení straty prístupov (mobilného telefónu) alebo jeho odcudzenia príslušným registrovaným členom prostredníctvom internetovej stránky www.aquareina.sk alebo nahlásením na zákaznícku linku. AQUAREINA nie je v takomto prípade zodpovedná za neoprávnené použitie on-line konta a/alebo virtuálnej vernostnej karty Moja Aquareina v dôsledku oneskoreného oznámenia takejto skutočnosti registrovaným členom. Akúkoľvek škodu a zodpovednosť za odpísanie bodov z konta virtuálnej vernostnej karty na konte Moja Aquareina nesie registrovaný člen sám a v celom rozsahu.
 4. Zrušenie členstva
  1. Registrácia môže byť členom zrušená potom ako: V týchto prípadoch zaniká členstvo dňom rozhodnutia AQUAREINY o vylúčení.
   1. Člen nerealizoval žiadnu operáciu na svojom on-line konte Moja Aquareina po dobu dlhšiu ako 1 rok (pripísanie a odpísanie bodov),

   2. Člen zneužil mechanizmus a východy vernostného programu,

   3. Člen sa dopustil konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého AQUAREINA utrpela škodu alebo inú ujmu.

  2. Členstvo vo Vernostnom programe Moja Aquareina zaniká aj
   1. Na základe písomnej žiadosti člena o skončení ,
   2. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, a to dňom smrti alebo dňom. ktorý súd určil ako deň smrti za podmienky, že sa o uvedenej skutočnosti dozvie AQUAREINA akýmkoľvek preukázateľným spôsobom,
   3. Registrovaný člen, ktorého členstvo vo Vernostnom programe Moja Aquareina zaniklo a jeho on-line Aquareina konto sa stala neplatným, stráca nárok na použitie nazbieraných bodov a všetkých ostatných práv plynúcich z členstva vo Vernostnom Programe.
  3. Písomná žiadosť o skončenie podľa bodu 4.2. písm. a) týchto VOP musí obsahovať všetky náležitosti žiadosti on-line registračného formulára podľa bodu 2.2 týchto VOP. Zákaznícke centrum prijme túto žiadosť v listinnej forme najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania riadne vyplnenej žiadosti na prevádzke AQUAREINY alebo žiadosť podávanú prostredníctvom emailu, resp. zákazníckeho konta do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Všetci registrovaní členovia on-line konta Vernostného programu Moja Aquareina sa môžu informovať o tom, či prijatie žiadosti prebehlo úspešne a to priamo na pobočkách alebo na Zákazníckom centre.
  4. Za zneužitie mechanizmu a východ Vernostného Programu Moja Aqauareina sa považuje:
   1. Pripísanie alebo odpísanie bodov prostredníctvom on-line konta, ku ktorému boli odcudzené prístupové údaje,

   2. Akékoľvek iné konanie, ktorým by došlo k získaniu odmeny iným spôsobom ako podľa týchto VOP.

  5. Po zrušení registrácie člena nemá AQUAREINA právo uchovávať informácie zadané členom pri registrácii.
 5. Postup zbierania bodov
  1. Body je možné začať zbierať ihneď po získaní on-line konta registrovaným členom Vernostného programu Moja Aquareina. Body sú zaznamenávané v centrálnej databáze bodov prostredníctvom využitia on-line konta a k nemu priradenej virtuálnej vernostnej karty za súčasnej verifikácie pri každom nákupe výlučne pomocou on-line konta Moja Aquareina na prevádzke AQUAREINY. Body je okrem nákupov možné zbierať aj centrálnym pripísaním bodov Zákazníckym centrom spôsobom a za podmienok stanovených AQUAREINOU v pravidlách k promočným a propagačným akciám Vernostného programu AQUAREINY.
  2. Množstvo bodov je priamo úmerné výške obratu uskutočneného držiteľom karty pri jednotlivých nákupoch , kde 1 Euro zaplatenej služby predstavuje 1 vernostný Aquareina bod.
  3. Každé pripísanie bodov prostredníctvom karty musí byť kryté nákupom držiteľa karty na pobočkách AQUAREINY s výnimkou oprávneného centrálneho pripísania bodov Zákazníckym centrom.
  4. V prípade technickej poruchy systému obsluha pobočky AQUAREINY vystaví držiteľovi karty náhradný kupón s uvedením počtu bodov zodpovedajúceho realizovanému obratu. Tieto body budú pripísané na účet člena do 30 dní.
  5. Body je možné získať najmä pri využívaní nasledujúcich hlavných programov a to: portálová – umývacia automatická linka, ručná umyváreň, pneuservis, kúpu tovaru v „kamennom“ obchode prevádzky AQUAREINY.
  6. AQUAREINA si vyhradzuje právo
   • zúžiť alebo zmeniť rozsah tovarov a služieb poskytovaných na prevádzke AQUAREINY, za ktoré sa budú pripisovať body,
   • nepripisovať body pri nákupoch tovaru a služieb, ku ktorým nedochádza na základe transakcie vykonanej prostredníctvom on-line konta Moja Aquareina.
  7. Registrovaní členovia budú o týchto obmedzeniach a zmenách informovaní prostredníctvom oznámení AQUAREINY zverejnených a sprístupnených na internetovej stránke AQUAREINY. Tieto obmedzenia a zmeny sú účinné dňom uvedeným v oznámeniach. AQUAREINA má právo informovať o týchto obmedzeniach a zmenách aj iným spôsobom.
  8. Aktuálny bodový stav každého držiteľa karty v on-line konte príslušného registrovaného člena je možné kedykoľvek zistiť na prevádzke AQUAREINY a prostredníctvom ich registrovaného konta u príslušného personálu.
  9. Body nebudú registrovaného členovi konta Moja Aquareina uznané v nasledovných prípadoch:
   • body boli získané v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, najmä ak boli pripísané spôsobom, ktorý sa považuje za zneužitie mechanizmu podľa týchto Podmienok
   • body boli získané z dôvodu omylu alebo technickej chyby systému.
   • body sa viažu na transakciu (napr. kúpu tovaru a služieb na prevádzke AQUAREINY), ktorá bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, alebo bola poskytnutá náhrada iným spôsobom.
  10. Pokiaľ registrovaný člen Vernostného programu Moja Aquareina na požiadanie AQUAREINY nepreukáže oprávnenosť pripísania bodov pokladničným dokladom o nákupe tovaru alebo služieb vo výške zodpovedajúcej pripísaným bodom, AQUAREINA je oprávnená takéto body neuznať. AQUAREINA však môže toto právo využiť len do 6 mesiacov od pripísania bodov.
 6. Poskytnutie odmeny – výmena bodov za odmenu
  1. Po nazbieraní potrebného počtu bodov, AQUAREINA poskytne na žiadosť držiteľovi riadne registrovanej členovi on-line konta Moja Aquareina, odmeny najmä vo forme:

   (súhrnne ďalej ako ,,odmena“),

   pričom aktuálne formy odmien budú uverejňované výlučne v on-line katalógu odmien na internetovej stránke www.aquareina.sk.

   • Tovaru
   • Poukážky na poskytnutie tovaru
   • Služby
   • Poukážky na poskytnutie služby
   • Poukážky (resp. iného dokladu) na poskytnutie práv alebo iných majetkových hodnôt
  2. AQUAREINA môže ponúknuť v katalógu ako odmenu aj tovar s povinnosťou držiteľa karty uhradiť doplatok. Tento doplatok držiteľ karty uhrádza výhradne v hotovosti pri prevzatí tovaru, resp. pred poskytnutím služby v prevádzke AQUAREINA.
  3. Online katalóg odmien obsahuje ponuku tovarov a služieb určených k odberu priamo na prevádzke AQUAREINA a nie je ich možné objednať na diaľku resp. prostredníctvom e-shopu. Každá odmena ponúkaná v tomto katalógu má stanovenú bodovú hodnotu a prípadne výšku doplatku hradeného výlučne v hotovosti. Bodové ohodnotenie jednotlivej odmeny je platné po dobu platnosti katalógu, pokiaľ tento nestanovuje inak. Body alebo odmeny uvedené v katalógu nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.
  4. Pri žiadosti o poskytnutie odmeny držiteľ karty informuje obsluhu prevádzky AQUAREINA. O svojej požiadavke (registrovaný člen Vernostného programu uvedie názov a katalógové číslo odmeny, prípadne inú dostačujúcu identifikáciu podľa on-line katalógu odmien). Obsluha prevádzky AQUAREINA odpíše zodpovedajúce množstvo bodov patriacich registrovaného členovi na jeho on-line konte a odovzdá tovar alebo poskytne službu.
  5. Odmeny ponúkané v on-line katalógu sú k dispozícii počas doby platnosti príslušného katalógu alebo do vypredania alebo vyčerpania zásob, pokiaľ k nemu dôjde skôr alebo pokiaľ je z objektívneho hľadiska možné služby poskytnúť. AQUAREINA si vyhradzuje právo odmenu, ktorá nie je k dispozícii v danom období (napr. z dôvodu vyčerpania skladových zásob, technického zdokonalenia, zmeny vývoja na trhu alebo zásahom vyššej moci, alebo objektívnych prevádzkových možností) neposkytnúť. AQUAREINA si vyhradzuje právo niektorú odmenu stiahnuť trvalo alebo dočasne z ponuky katalógu. K jednotlivým odmenám patrí iba príslušenstvo uvedené v katalógu.
  6. Registrovaný člen on-line konta Vernostného programu Moja Aquareina môže dostať na prevádzke AQUAREINY len tovar, ktorý je na nej aktuálne k dispozícii. Prevzatie tovaru alebo služby potvrdí držiteľ karty na účtenke z terminálu.
  7. Registrovaný člen on-line konta je povinný si skontrolovať prevzatý tovar priamo v prevádzke AQUAREINY. Neskoršie reklamácie chýb. ktoré sa vyskytli po prevzatí tovaru, budú uznané, len ak budú uplatnené v záručnej lehote a z dôvodov podľa zákona.
 7. Reklamácie a vrátenie tovaru<
  1. Vadný tovar (poškodený, nefunkčný) je možné v zákonom stanovenej záručnej dobe reklamovať na pobočke AQUAREINY z ktorej držiteľ karty daný tovar dostal, pokiaľ nie je na tovare uvedené inak. Ak má tovar vadu, ktorú je možné odstrániť, AQUAREINA alebo do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru zašle držiteľovi karty opravený alebo novy tovar.
  2. Tovar, ktorý má neodstrániteľnú vadu. alebo tovar, na ktorom sa tá istá vada vyskytla opäť. alebo sa vyskytli najmenej tri vady, bude na požiadanie držiteľa karty, vymenený za nový tovar, alebo vymenený za body a pri doplatkovej odmene aj za zaplatený doplatok, do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru spoločnosťou AQUAREINOU.
 8. Ochrana osobných údajov
  1. AQUAREINA spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje Zákazníka, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, obec, email, tel. č., ŠPZ, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre účasť Zákazníka vo vernostnom programe AQUAREINA a poskytovanie služieb AQUAREINA, a pre plnenie povinností  uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov Zákazníka sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania.
  2. Zákazník môže zaškrtnutím príslušného políčka prejaviť svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách AQUAREINA alebo jej obchodných partnerov. Zaškrtnutím tohto políčka tak Zákazník ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne AQUAREINA v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov Zákazníka, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, obec, email, telefónne číslo, ŠPZ, na kontaktovanie a zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách AQUAREINA alebo jej obchodných partnerov (marketingových ponúk)  prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, a to email, SMS, sociálne siete. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Zákazník na dobu trvania jeho členstva vo vernostnom programe AQUAREINA.

   Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Zákazník povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť AQUAREINA.


  3. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
  4. Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva Zákazníka ako dotknutej osoby. Zákazník má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má Zákazník zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má Zákazník v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.
  5. V prípade, že si uplatňuje Zákazník niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti Zákazníka nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má AQUAREINA oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si AQUAREINA právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
  6. Ako dotknutá osoba má Zákazník právo podať sťažnosť AQUAREINA a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
  7. AQUAREINA vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
  8. Osobné údaje Zákazníka môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, Adaptiware s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice, IČO 47 169 397. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2017
  2. Odmeny a všetky ďalšie výhody pre členov Moja Aquareina nie sú právne vymáhateľné.
  3. AQUAREINA je oprávnená tieto VOP meniť z dôvodu
   1. zmeny politiky AQUAREINA v oblasti poskytovania výhod zákazníkom AQUAREINA v rámci programu Moja Aquareina,
   2. zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky,
   3. zmeny príslušných právnych predpisov alebo
   4. z iného, bližšie nešpecifikovaného, závažného dôvodu.
  4. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia na internetovej stránke www.aquareina.sk.
  5. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 10. Kontaktná adresa programu Moja Aquareina a Zákaznícke centrum:

  AQUAREINA

  Peter Šiška

  Myslavská 2/B

  040 16 Košice

  Slovenská republika

  Zákaznícka linka: 0907 66 22 32

  e-mail: info@aquareina.sk

 11. Orgán dozoru

  Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava

  Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

V Košiciach, dňa 25.5.2018